Thai Gambling Law

การทำธุรกิจคาสิโนภายในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478 กฎหมายฉบับนี้จำแนกประเภทการเล่นการพนันเป็น 2 ประเภท คือ   สล็อตการพนันตามบัญชีประเภท ก เป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เล่น ณ...